Killan säännöt

Materiaali-insinöörikilta ry:n säännöt 

LUKU 1 – Nimi, kotipaikka, tarkoitus 

1§ Yhdistyksen nimi on Materiaali-insinöörikilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä
MIK. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. 

2§ Killan kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi. 

3§ Kilta jatkaa 1.4.1993 perustetun Materiaali-insinöörikillan toimintaa. 

Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopiston materiaalitekniikan opiskelijat ja edistää materiaalitekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa. 

5§ Tarkoituksen toteuttamiseksi kilta voi muun muassa:
-järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, illanviettoja, opintomatkoja, juhlia ja muuta vapaa-ajan toimintaa
-hoitaa yhdistyksen tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa
kehittää materiaalitekniikan opiskelu- ja ammattiedellytyksiä osallistumalla ja vaikuttamalla opintoihin liittyviin asioihin yksin tai yhdessä Tampereen ylioppilaskunnan kanssa
pitää yllä suhteita Tampereen yliopistoon ja sen yksiköihin ja näiden henkilökuntaan, sen ylioppilaskuntaan, alan ammattijärjestöihin, Tampereen teknillisen yliopiston Materiaalialumni ry:een sekä muihin tarpeellisin sidosryhmiin 
-sekä voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin. 

6§ Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5§ mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai
ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. 

LUKU 2 – Jäsenet ja maksut 

7§ Killan jäseniä ovat varsinaiset sekä kannatus- ja kunniajäsenet. 

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa tekniikan kandidaatin, arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat henkilöt tai Tampereen yliopiston opiskelijat, joille on myönnetty opiskeluoikeus kyseisiin tutkintoihin. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilöt, jotka suorittavat Tampereen yliopistossa vaihto- tai jatko-opintoja tekniikan alalla. Killan varsinaiset jäsenet hyväksyvät killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittavat killan jäsenmaksun. 

9§ Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun. 

10§ Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on
erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. 

11§ Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä. 

12§ Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous seuraavalle lukuvuodelle. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja on voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain killalle kannatusjäsenmaksun,
jonka suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle päättää killan syyskokous. Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua. 

13§ Jäsen voi milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa killasta jäsenmaksua ei palauteta. 

14§ Varsinaisten jäsenten tulee maksaa killan kuluvan lukuvuoden jäsenmaksu lokakuun loppuun mennessä ja kannatusjäsenen kalenterivuoden jäsenmaksu helmikuun loppuun mennessä. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluttua määräajasta, jäsenen katsotaan eronneen killasta. Varsinainen jäsen, joka ei
enää täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja voidaan erottaa killasta. 

15§ Jos killan varsinainen jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus evätä jäseneltä määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, oikeuden osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta killan tarjoamiin palveluihin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 

16§ Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta. Erottamispäätös on tehtävä (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

17§ Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. 

LUKU 3 – Killan kokoukset 

18§ Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous. 

19§ Kevätkokous on pidettävä joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:
-käsiteltävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta
-käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös
-kuultava toiminnantarkastajien lausunto
-päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
-päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

20§ Syyskokous on pidettävä joka vuosi marras- tai joulukuussa ja siinä on ainakin:
-valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
-valittava kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä
-päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle sekä kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
-käsiteltävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 

21§ Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

21§ Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle. 

22§ Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta jäsenistön
sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista sekä siihen sisältyvät liitteet. 

23§ Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

24§ Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenmaksunsa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

25§ Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja –järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23§ mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa. 

26§ Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. 

LUKU 4 – Päätöksentekojärjestys ja vaalit 

27§ Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide. 

28§ Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua lippuäänestystä. 

29§ Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. 

30§ Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä. 

31§ Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
-äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa
-äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty. 

LUKU 5 – Hallitus ja toimihenkilöt 

32§ Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. 

33§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät. 

34§ Hallituksen tehtävänä on:
-johtaa killan toimintaa, edustaa kiltaa sekä hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
-valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
-laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
-vastata killan tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten sidosryhmäyhteistyöstä, edunvalvonnasta sekä tapahtuma-, tiedotus-, ja fuksitoiminnasta sekä muusta ohjelmasta.
-hyväksyä uudet jäsenet
-kutsua killan kokoukset koolle
-päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi. 

35§ Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. 

36§ Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen hyväksymällä tavalla. Kokoonkutsumistavasta päättää hallitus toimikautensa alussa. 

37§ Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänioikeus hallituksen kokouksissa on hallituksen jäsenillä. 

38§ Killan kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin hallitus enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous ja hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. 

39§ Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön ja hallituksen kokous asettamansa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

LUKU 6 – Hallinto ja talous 

40§ Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. 

41§ Killan kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

LUKU 7 – Erityisiä määräyksiä 

42§ Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle. 

43§ Killan jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia killan kokouksen päätöstä kiltaa vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten killan jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai killan sääntöjen vastainen. Kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on
päivitetty. 

44§ Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous. 

45§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa. 

46§ Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on enintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. 

47§ Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 4§ mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 4§ mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. 

48§ Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

49§ Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.